PAE AGRICULTURA
Curs bàsic de producció agrària ecològica. Produccions hortofructícoles
Producció Agrària Ecològica. Produccions hortofructícoles
 
Informació general
Aquest curs pretén donar a conèixer les bases de la producció agrària ecològica, relacionant-les amb unes tècniques agràries i estratègies de maneig que permetin produir aliments de qualitat i sans i que afavoreixin la salut dels agroecosistemes en tots els seus aspectes.

Els estudiants faran tot el curs a distància, via Internet, a través del portal RuralCat, on trobaran els continguts i activitats del curs. També disposaran d'un manual tècnic que rebran per correu postal.

Les visites tècniques que formen part del programa del curs, no són requisit indispensable per a obtenir el certificat del curs.

Els estudiants comptaran amb un/a tutor/a que els acompanyarà i farà el seguiment durant tot el seu aprenentatge. Les comunicacions es faran preferentment per correu electrònic.
Objectius
Es pretén que, en finalitzar aquest curs, els estudiants puguin:
  • Prendre consciència de la incidència que tenen les intervencions de l'agricultor en el procés productiu sobre l'equilibri natural.
  • Comprendre que, per aconseguir una agricultura viable i sostenible, és fonamental l'aplicació de les normes tècniques de la Producció Integrada als diferents cultius.
  • Tenir criteris per utilitzar recursos i mecanismes de regulació natural que preservin la diversitat de l'ecosistema i que garanteixin, al mateix temps, la qualitat i la sanitat dels productes obtinguts.
  • Conèixer les aportacions diferenciadores de la producció ecològica.
  • Estar assabentat de la normativa i línies d'ajut relatives al sistema de producció agrària ecològica.
  • Tenir criteris de màrqueting i comercialització per a la venda de productes ecològics.
Continguts

null

Durada
60 h
Cost de la inscripció
65 €
*Avís. La renúncia a la matrícula no comporta la devolució de l’import satisfet.
Decret 277/1999, 28 de setembre, pel qual s’aprova el reglament sobre taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya.
Acreditació
Als estudiants que finalitzin el curs amb èxit, se'ls lliurarà un certificat que acreditarà la seva formació.

Aquest curs és vàlid per acreditar el requisit de formació quan es sol·licita un ajut agroambiental en producció ecològica.
Coordinació i informació

null